Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Zarys badań

Zarys „Projektu badań pilotażowych dzieci od 6 do 16 roku życia z zastosowaniem polskiego pediatrycznego testu zdaniowego PTZ – D”

  1. W ramach realizacji projektu pilotażowego zapraszamy do udziału w badaniach dotyczących zaburzeń przetwarzania słuchowego dzieci od 6 do 16 roku życia. Warunkiem udziału dziecka w badaniu jest wypełnienie skierowania przez placówkę kierującą.
  2. Badania diagnostyczne w projekcie są wykonywane bezpłatnie w wyznaczonych gabinetach.
  3. Celem przyświecającym projektowi jest próba oszacowania skali problemu APD (Auditory Processing Disorder - zaburzenia przetwarzania słuchowego) u dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Zebrane wyniki badań przyczynią się do statystycznego oszacowania skali problemu APD w Polsce. Dzieci z rozpoznanym deficytem zostaną skierowane do dalszej, specjalistycznej diagnozy, a następnie objęte specjalistycznym wsparciem terapeutycznym.
  4. W ramach realizacji projektu zapraszamy do współpracy Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz placówki integracyjne. W ramach nawiązanej współpracy, powyższym jednostkom przekazane zostanie nieodpłatnie narzędzie terapeutyczne, stanowiące jeden z elementów Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D.
  5. W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia terapeutycznego i rzetelną terapię, warunkiem pozyskania narzędzia do terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz placówki integracyjne, będzie deklaracja współpracy i udział w dwuetapowym szkoleniu. Szkolenia wdrażać będą w tematykę zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz przedstawią zasady korzystania z narzędzia terapeutycznego jakim jest Polski Pediatryczny Test Zdaniowy PTZ – D.
  6. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz placówki integracyjne otrzymają nieodpłatnie, na czas określony/nieokreślony, możliwość korzystania z narzędzia terapeutycznego na zasadach ustalonych przez Zarząd FUNDACJI BONUM COMMUNE. Zasady te będą obligowały do nieodpłatnego korzystania z pozyskanego narzędzia terapeutycznego oraz systematycznego przekazywania wyników z pracy terapeutycznej do wiadomości FUNDACJI BONUM COMMUNE.
  7. Koordynacja działań diagnostycznych i terapeutycznych pozwoli na oszacowanie ilości dzieci z deficytem, oraz skuteczności i tempa terapii deficytów w zakresie przetwarzania słuchowego.