Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2003

Zorganizowano Konferencję pt. „Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym – wspólną troską”. Tematyka konferencji dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia głównie w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, środowiskowych i społecznych. Przedstawione referaty wskazywały na te zagrożenia i podkreślały, że uwarunkowane są one różnymi czynnikami takimi jak: wzrost liczby różnych chorób i zaburzeń psychicznych, pogarszająca się jakość naturalnego środowiska człowieka oraz zakwestionowanie w środkach masowego przekazu podstawowych norm i zasad etycznych. W zakończeniu stwierdzono, że przeciwdziałanie tym zagrożeniom powinno stać się wspólną sprawą i troską wszystkich ludzi.

Zorganizowano Seminarium (przy współpracy Sejmiku Wielkopolskiego) pt. „Samorząd a perspektywa dobrobytu”. Tematyka seminarium dotyczyła analizy działań podejmowanych przez samorządy na rzecz społeczności lokalnych w zakresie wyboru drogi realizowania polityki społecznej, dającej szansę rozwoju w kierunku dobrobytu. W seminarium uczestniczyło 35 osób, w tym: 9 uczestników stanowili pracownicy zawodowych służb socjalnych oraz samorządów odpowiedzialnych za politykę społeczną, rodzinną i edukację; 26 uczestników stanowili pracownicy szkół, uczelni, ośrodków wychowawczo-terapeutycznych oraz rad osiedli, którzy w ramach wolontariatu pracują w organizacjach pozarządowych.

Podejmowano zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania te były realizowane w Ośrodku Wychowawczo-Terapeutycznym Fundacji. W ramach tych zadań prowadzono działania w kierunku diagnozowania różnych problemów występujących w zagrożonych środowiskach oraz realizowano stały program profilaktyczno - wychowawczy i terapeutyczny. Nawiązano też współpracę z rodzicami, szkołami, radą osiedla, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, MOPR i lekarzem rodzinnym. Udzielano konsultacji i pomocy w trudnościach wychowawczych występujących wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Fundacji utworzono Centrum Edukacji i Inicjatyw Społecznych, powołując dr Andrzeja Szydlaka na stanowisko kierownika. Zadaniem tego centrum było prowadzenie specjalistycznych szkoleń, doradztwo, pomoc terapeutyczna oraz opracowanie programów wychowawczych i profilaktyki. Centrum oferowało różne spotkania, w tym dla dzieci i młodzieży (Rozwój w wolności i prawdzie), dla rodziców (Umiejętności wychowania mądrego i dobrego człowieka), dla nauczycieli (Nauczanie, wychowanie i profilaktyka w oparciu o współczesną pedagogikę osoby) oraz dla instytucji i samorządów (Wsparcie programów rozwoju społecznego i ekonomicznego).