Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2004

Na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów zatwierdzono nowy Statut Fundacji przystosowany do potrzeb Organizacji Pożytku Publicznego i powołana została Komisja Rewizyjna Fundacji w składzie: dr Iwona Roszkiewicz oraz mgr Stanisława Borowczyk.

Zorganizowano 6 edycji 20 - godzinnych Warsztatów Seminaryjnych nt. „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne – profilaktyka” dla 154 osób. Zajęcia te obejmowały następującą tematykę: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, zdrowie psychiczne i jego ochrona, profilaktyka w szkole, współczesne zagrożenia cywilizacyjne. W warsztatach wzięli udział: nauczyciele, psycholodzy, pracownicy różnych instytucji społecznych, pracownicy pogotowia opiekuńczego i domu dziecka.

Zorganizowano seminarium pt. „Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym” oraz 2 edycje 20-godzinnych kursów pt. "Przedsiębiorczość i odpowiedzialność" dla poszukujących pracy.

Wydano pracę zbiorową (monografię) pt. „Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym" pod redakcją A. Obrębowskiego i E. Ozimka, zawierającą referaty wygłoszone podczas Konferencji pt. „Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym - wspólną troską”, zorganizowaną przez Fundację (we współpracy z Akademią Medyczną). W monografii omówiono różne aspekty zagrożeń zdrowotnych oraz środowiskowych takich jak: zagrożenia żywieniowe ze strony współczesnej biotechnologii, alergeny organizmów genetycznie zmodyfikowanych, wczesne wykrywanie uszkodzenia słuchu u dzieci i zapobieganie jego następstwom, współczesne zagrożenia narządu wzroku, aktualne problemy zagrożeń środowiskowych, zagrożenie zdrowia i środowiska człowieka hałasem, zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń wód powierzchniowych, problem wody w Wielkopolsce itp. Ponadto monografia obejmuje wybrane aspekty zagrożeń psychicznych, duchowych i społecznych wynikające z zagrożeń cywilizacyjnych, braku odpowiedzialności za rozwój i ochronę osoby, niewłaściwego podejścia do problemu wychowania, edukacji i profilaktyki, a także zawiera elementy przeciwdziałania różnym formom manipulacji.