Fundacja Bonum Commune

Fundacja założona w 2002 roku - jednocząca ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności.

Zmiana terminu Konferencji - Zmysły, emocje i cielesność dziecka. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kronika - rok 2005

Zorganizowano cykl Konferencji pt. „Zdrowie – dobro wspólne” połączonych z warsztatami szkoleniowymi, w której udział wzięło łącznie około 370 osób. Do udziału w konferencjach zaproszono nauczycieli i pielęgniarki szkolne, pracowników szkół promujących zdrowie, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków profilaktyczno-wychowawczych, przedstawicieli Wydziałów Zdrowia i Oświaty oraz wiele innych osób, dla których osobista odpowiedzialność za zdrowie jest przedmiotem szczególnej troski. Konferencje miały na uwadze trzy główne cele:

Konferencje obejmowały trzy sesje, na których omawiano zagadnienia dotyczące: Zdrowia fizycznego (20 X 2005), Zdrowia psychicznego (9 XI 2005) i Zdrowia duchowego (23 XI 2005). Zagadnienia te znajdują się w kręgu szczególnych zainteresowań naszej Fundacji, ukierunkowanej na jednoczenie ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego, prowadzące do wszechstronnej pomyślności i dobra wspólnego. W ramach pierwszej sesji dotyczącej problematyki zdrowia fizycznego omówiono: znaczenie wody i środowiska, ekologiczne aspekty zdrowia kobiety, wybrane zagadnienia medyczne oraz problematykę szkół promujących zdrowie. Druga sesja dotycząca problematyki zdrowia psychicznego obejmowała zagadnienia związane z: rolą środowiska rodzinnego i szkolnego w kształtowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ochroną zdrowia psychicznego oraz wynikających stąd zadań profilaktyki, zagadnienia związane z poznaniem siebie i zrozumieniem innych, różne aspekty godności dziecka oraz zagadnienia relacji wartości osobowych w kształceniu i wychowaniu w powiązaniu ze zdrowiem psychicznym. Trzecia sesja obejmowała problematykę zdrowia duchowego i koncentrowała się na kryteriach dojrzałości duchowej, manipulacjach intelektualnych i zniewoleniu duchowym, traumie psychicznej i wynikającymi stąd szkodami duchowymi oraz zagadnieniach związanych z rodziną jako środowiskiem wychowawczym. Tematyka warsztatów szkoleniowych dotyczyła promocji zdrowia i jakości pracy szkoły; uczenia mądrości i kształcenie charakteru; rozwijania umiejętności podejmowania działań edukacyjnych w oparciu o przyjętą koncepcję zdrowia człowieka; dziecka chorego w szkole i związanych z tym problemów, zagrożeń i profilaktyki.